Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả: GS.TS.Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông

Chuyên ngành: / Khoa học xã hội / Triết học

Nguồn phát hành: Chưa xác định

Sơ lược: Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học Mác - Lênin kinh tế học chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu. Giáo trình gồm mười hai chương đã trình bày khá chi tiết về Chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.